Lef, Ruimte & Verantwoordelijkheid

Jij mag tot je recht komen

Wij willen dat kinderen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig, kritisch en respectvol leren samenleven. Onze medewerkers worden uitgedaagd zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit. PCBO Amersfoort belooft als goede onderwijswerkgever dat iedereen tot zijn recht komt.

Samenwerken binnen Amersfoort

Samenwerken in stadsbreed verband is voor ons belangrijk. Daarom zijn wij actief betrokken bij Stichting ABC en Amersfoort Onderwijsstad 2020-2021. Vanuit ABC Amersfoort werken we aan een wijkgerichte aanpak van (na) schoolse voorzieningen.

Onze scholen

Vitaliteit & Verzuim

Het programma Verbeteren Vitaliteit & Verminderen Verzuim is succesvol geweest; dit blijkt uit de dalende verzuimcijfers en onze aandacht voor gezondheid. Het verzuim in 2020 was 5,5%. Dit percentage is gedaald met 1,2%. De meldingsfrequentie is gedaald naar 0,95.

Personeel

Op 31 december 2020 zijn er 359 medewerkers in dienst (233 fte).

M/V
90% vrouw
10% man

Uitstroom
45 personen
Instroom
67 personen

Resultaten eindtoets op onze scholen

In 2020 heeft geen eindtoets groep 8 plaatsgevonden.

Aantal scholen
0
Totaal aantal leerlingen
0

Vinden, binden en boeien

Door zorgvuldige begeleiding en beoordeling van nieuwe medewerkers waarborgen we onderwijskwaliteit en werkplezier. Startende leerkrachten ontvangen persoonlijke coaching en 80 (dus geen 40) jaaruren voor professionalisering, begeleiding en ingroeien in het vak. 

Onderwijskwaliteit en -ontwikkeling

De ontwikkeling van ons onderwijs heeft ondanks COVID-19 niet stilgestaan; diverse scholen hebben zich verbeterd. Wel zorgde het afstandsonderwijs voor verschillen tussen kinderen, groepen en scholen. De onderwijsinspectie hanteert een nieuw onderwijsresultatenmodel. Hierbij wordt rekening gehouden met de leerlingenpopulatie en de schoolweging.

CAO

Nieuwe CAO

Functie gebouw

Inkomsten en uitgaven 2020

PCBO Amersfoort is een financieel gezonde organisatie. De financiële ratio’s voldoen ruimschoots aan de gestelde normen.

Baten
€ 21.726.000
Lasten
€ 21.380.000

ICT-beleid en investeringen

Op basis van de hybride vormen van onderwijs is het ICT-beleid herijkt en er is extra geïnvesteerd in ICT-middelen.

Leeftijdsopbouw medewerkers 2020

Coronajaar

De pandemie en lockdown heeft voor een versnelde ontwikkeling gezorgd als het gaat om hybride vormen van onderwijs. Ook is er sprake geweest van een verschuiving van prioriteiten. Van de medewerkers en de leerlingen is veel flexibiliteit gevraagd. Alle leerlingen zijn bereikt via afstandsonderwijs, ook met de kwetsbare kinderen hielden we goed contact. 

BLIK NAAR DE TOEKOMST

waar gaan we naar toe...

Ontwikkelingen die we in gang zetten in 2021
Verduurzaming gebouwen
Uitrollen vernieuwd ICT-beleid
Onderwijskwaliteit
Kwaliteitsbeleid verder verbeteren en borgen
Goed werkgeverschap en zichtbaarheid scholen